Política de privacitat

1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és Col·legi Sant Ramon de Penyafort, amb domicili a Ferran nº1, NIF: R0800670B inscrita al Registre el nº 014114
Correu electrònic de contacte: secretaria@vilafranca.manyanet.org
Telèfon: 938901828
El delegat de protecció de dades és CIPDI, Tratamiento de la Información SL.
Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic consultas@cipdi.com

1.2.- Finalitat del tractament de les dades i base jurídica

1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

1.2.2.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPO. El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.


Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

1.4.- Transferència internacional de dades.

El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden
implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

I.- Google (G-Suite). El responsable del tractament ha signat un acord amb
Google, ajustant-se a la resolució de l’Autoritat Espanyola de Protecció de
Dades de 22 de juny de 2017. Per obtenir més informació sobre les polítiques
de privacitat de G-Suite pot visitar el següent enllaç:

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es

II.- Xarxes socials que consten anunciades a la nostra web
Facebook, Twitter, Youtube i Instagram

1.5.- Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.6.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça secretaria@vilafranca.manyanet.org amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

1.7.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

1.8.1.- Es fan tractaments transfronterers de dades?

El responsable del tractament fa servir els següents programes, a més de les xarxes socials que pot trobar exposades en la web; programes que poden implicar transferència de dades fora de l’espai Schengen: 

Programa

Política de privacitat

Office

https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

Bitdefender

https://www.bitdefender.es/site/view/legal-privacy-policy-for-bitdefender-websites.html

Adobe

https://www.adobe.com/es/privacy/policy.html

Google Workspace for Education

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html#privacy-police-revamp-intro

Genially

https://genial.ly/es/privacidad/

Edpuzzle

https://edpuzzle.com/privacy

Flipgrid

https://info.flip.com/about/trust-and-safety/privacy-policy.html

Classdojo

https://www.classdojo.com/es-es/privacy/

Wakelet

https://wakelet.com/privacy.html

We Video

https://www.wevideo.com/privacy

Mobile Guardian

https://www.mobileguardian.com/es/politica-de-privacidad/

Canva

https://www.canva.com/policies/privacy-policy/

Mindmup

https://www.mindmup.com/resources/gdpr.html

Prezi

https://prezi.com/privacy-policy/201910_NL/

Blogger

https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1

Powtoon

https://www.powtoon.com/privacy-policy/

Wix

https://es.wix.com/about/privacy

Screencastify

https://www.screencastify.com/legal/privacy

Mote

https://www.mote.com/privacy

Padlet

https://padlet.com/about/privacy

Scratch Jr.

https://scratch.mit.edu/privacy_policy

En aquests casos la transferència de dades es realitza a països considerats adequats, en disposar d’una decisió d’adequació per la Comissió Europea; o bé de conformitat amb les garanties exigides pel RGPD, com disposar de clàusules tipus de protecció de dades aprovades per la Comissió Europea. 

Tota la informació sobre els drets dels usuaris que han permès el tractament digitalitzat es troba als avisos legals de les webs que contenen els programaris i les aplicacions. Com que l’accés es lliure, donem per reproduït tot el contingut dels avisos. Donada l’extensió dels continguts de les polítiques publicades, podeu demanar una còpia dirigint-vos al responsable del tractament o al delegat de protecció de dades, a les adreces que consten en l’apartat 1.4 d’aquest apartat.

1.9.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

4.- US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.