L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa fonamental en el desenvolupament integral de l’alumne.

És un temps decisiu per construir una personalitat definida i una manera de situar-se en el món de cara al futur. Pensem que en aquesta etapa l’acompanyament personal i l’orientació professional que fem des de les tutories són bàsics i contribueixen a un aprenentatge significatiu de qualitat.

projectes stem

Les ciències es treballen en projectes STEM a 1r i 3r d’ESO. Aquestes quatre àrees potencien el pensament reflexiu i crític i la creativitat de l’alumne, adquirint així noves capacitats i competències a l’hora de resoldre problemes. Al projecte STEM de 3r d’ESO comptem amb la col·laboració de la Universitat de Stanford, que fa un seguiment als alumnes al llarg de tot el projecte, i també de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que avalua els productes finals del projecte.

projectes de llengües

Les assignatures de llengües es treballen en grups reduïts (grups de màxim 20 alumnes) per tal d’aconseguir una millor atenció a tot l’alumnat. A 2n i 4t d’ESO fem projectes de llengües.

anglès - aicle

Existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes. Per aquest motiu, a més de comptar amb una auxiliar de conversa nativa a l’aula, emprem la llengua anglesa en les hores d’oral english, science i music. A 2n d’ESO fem una estada en un país de parla anglesa.

diploma dual

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de Batxillerat, que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultàniament: la pròpia del seus país i el American High School Diploma. Quan finalitzen els seus estudis de Batxillerat, els estudiants del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en acabar la High School, que està reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del món. Aquest programa permet una notable millora del nivell d’anglès i proporciona a l’alumnat un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en el maneig de les noves tecnologies. El Diploma Dual es pot iniciar a 2n, 3r o 4t d’ESO.

Alemany

L’alemany s’estudia com a segona llengua estrangera a l’escola com a matèria optativa des de 1r fins a 4t d’ESO. A 3r d’ESO fem intercanvi amb alumnes d’un institut de Frankfurt. A 3r i 4t els alumnes tenen l’opció de presentar-se als exàmens oficials dels nivells A1 i A2 del Goethe Institut.

tutoria emocional

A Secundària treballem la competència Personal i Social dels alumnes, es fan tutories individuals amb els alumnes i tutories grupals per fomentar la cohesió de grup.
A més a més organitzem cada any xerrades i tallers de salut sexual, seguretat viària, seguretat a les xarxes socials, orientació acadèmica, etc.