Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

El titular de la web és la Congregació Fills de la Sagrada Família, amb domicili
al carrer Entença n º 30 (Barcelona), NIF: R0800166A, inscrita al Registre
d’Entitats Religioses amb el nº 014114

Correu electrònic de contacte: sec.general@manyanet.org
Telèfon: 93 439 43 05

2. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1. GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de
participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i
defensa nacional.

b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la
condició de consumidors o usuaris.

c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per
motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra
circumstància personal o social.

d) La protecció de la joventut i de la infància.

e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.

f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.

g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

2.2. PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat
s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o
continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el
procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el
titular del domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació;
amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les
servir per a:

 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del
  tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o
  difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic
  que sigui susceptible de provocar danys.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic
  d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

  El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions
  que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris,
  xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones,
  especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la
  seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a
  criteri de la direcció del centre.

  En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions
  manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de
  participació.

2.3. ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una
contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a
tic@vilafranca.manyanet.org

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és
l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la
seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb
tic@vilafranca.manyanet.org

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.

4.- RESPONSABILITAT

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.