En l’etapa d’Educació Primària (EP) volem aprofundir en el coneixement i la maduració corresponent a l’edat.
Ho fem a través d’una forma d’aprenentatge activa on l’alumne esdevingui el protagonista del propi ritme, fomentant la iniciativa, la creativitat i estimulant les capacitats i competències personals.
Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cada un dels alumnes, que afavoreix el diàleg i que té com eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte i atenció als altres.
Fonamentem l’aprenentatge en l’assoliment progressiu de competències bàsiques. Per això desenvolupem coneixements, capacitats, habilitats i actituds per resoldre eficaçment les situacions quotidianes.
Treballem perquè els alumnes siguin capaços de prendre decisions en la realització personal i el sentit de la vida.

COM HO FEM

Som competents

Acompanyem l’alumne en el descobriment i millora de les seves capacitats per saber ser, saber fer i saber conviure.

Aprenentatge cooperatiu i projectes

La interacció entre els alumnes amb el treball cooperatiu, les tutories entre iguals, les converses o el treball per projectes, per exemple, afavoreixen la construcció conjunta i col·lectiva del coneixement i l'aprenentatge. Aquestes metodologies responsabilitzen i impliquen l’alumne en tot el procés d’aprenentatge i el converteixen en el protagonista.

Educació socioemocional

Un programa per desenvolupar les habilitats socials, importantíssimes per a una bona integració social: Descobrir i gestionar emocions i sentiments. Millorar l’autoestima. Descobrir les pròpies fortaleses. Aprendre a gestionar els conflictes de forma positiva. Treballar l’empatia.

Intel·ligències múltiples

L’ús de les IM permet arribar a tots els nens i nenes, que utilitzen les seves fortaleses o talents per aprendre i en milloren els punts més febles. Tots aprenem però no tots ho fem de la mateixa manera.

Experimentació i gamificació

L’experimentació i el joc estimulen la motivació i l’emoció per aprendre. Els alumnes se senten els protagonistes dels nous descobriments, ajuden a acceptar diferents punts de vista i afavoreixen la superació personal.

Escola multilingüe

Afavorim l’ús habitual de la llengua anglesa impartint matèries com ciència i música en anglès i amb la col·laboració de l’auxiliar de conversa nadiu a cicle superior.

Ens avaluem

Potenciem l’autoavaluació i la coavaluació de l’alumne donant-li eines i moments de reflexió que l’ajudin a aprendre dels errors, a millorar o a consolidar competències durant el procés d'aprenentatge. Una avaluació compartida amb l’alumne permet millorar la seva autonomia i responsabilitat.

HORARIS AULES

EXCURSIONS

AVALUACIÓ

LECTURA A CASA

ACTIVITATS ON LINE