La comunitat educativa del col·legi Sant Ramon treballa per aconseguir que els infants i joves assoleixin les competències que els permetin ser:

Empàtics

Capaços de conviure positivament en una societat diversa i respectuosos amb l’entorn i amb si mateixos.

Feliços

Compartir els valors de l’estimació i el respecte a la família i a l’escola.

Creatius

Amb pensament crític i imaginació per generar recursos que els permetin adaptar-se als canvis.

Compromesos

Valors ètics i cristians per fer el bé i construir un món més just.

Perseverants

Per aprendre al llarg de la vida.

Cultes

Amb eines que els permetin entendre el món.

Assertius

A l’hora de comunicar les pròpies emocions i sentiments.

Espirituals

Persones obertes a la transcendència i sensibles al seu creixement interior.

El nostre Projecte Educatiu es basa en l’atenció a la individualitat de cadascun dels infants i joves i en la preparació cap a un món complex i canviant. Ho fem a través dels aspectes següents.

Atenció a la diversitat

Cada alumne aprèn d’una manera diferent i, és per això, que cal adaptar-se a les seves necessitats, donant resposta als diferents ritmes d’aprenentatge i potenciar les respectives fortaleses.

Treball cooperatiu

Potencia la interacció entre els diferents membres del grup, els quals s’ajuden i responsabilitzen per aconseguir una meta comuna.

Codocència

El treball de col·laboració entre dos mestres a la mateixa aula permet desenvolupar pràctiques educatives més eficaces i inclusives.

Intel·ligències múltiples

“Tots som diferents perquè tots tenim combinacions diferents d’intel·ligències. Si reconeixem aquest fet tindrem més possibilitats d’enfrontar-nos adequadament als nombrosos problemes que ens planteja la vida.” (Howard Gardner)

Gabinet psicopedagògic

És un instrument eficaç per orientar i assessorar famílies, alumnes i professors. Éns un servei que tracta de forma individualitzada les necessitats educatives dels alumnes, atén la diversitat i col·labora estretament amb les famílies.

Desenvolupament del pensament crític i creatiu

Fomentem el pensament crític i creatiu des de les diferents àrees. La creativitat és una eina per fer front a qualsevol situació inesperada i serveix a l’alumne per afrontar i adaptar-se als canvis de la societat actual.

Projectes de comprensió

Desenvolupen l’habilitat d’aplicar els coneixements i els conceptes apresos a situacions noves i diverses.

Cultura del pensament

Utilitzem rutines i destreses per millorar la capacitat d’organització del pensament, resoldre problemes amb eficàcia i prendre decisions meditades.

Sensibilitat artística

Potenciem la creativitat i l’expressió artística dels alumnes donant protagonisme al llenguatge plàstic, musical, teatral i al joc simbòlic.

Escacs

A través d’aquest joc de lògica desenvolupem habilitats com la tàctica, l’estratègia i la memòria visual que faciliten l’aprenentatge i el raonament lògic.

Foment del coneixement científic i tecnològic

Treballem en situacions d’aprenentatge que afavoreixen la comprensió d’allò que ens envolta. Contextualitzar els aprenentatges facilita l’assimilació dels continguts treballats i la reflexió sobre el que han après.

STEM

Donem resposta a la curiositat dels alumnes, als seus interrogants, tot potenciant la investigació i l’experimentació.

Laboratori

Ajuda a visualitzar els coneixements treballats a l’aula i a analitzar dades de forma objectiva i significativa.

Robòtica

És una disciplina que ajuda a infants i adolescents a desenvolupar el pensament computacional, basat en la lògica matemàtica. Aquest pensament és útil per resoldre problemes diversos mitjançant accions ordenades.

Dispositius electrònics

Des de 5è de primària els alumnes treballen amb dispositius chromebooks personals a l’aula i utilitzen les eines G-suite.

Escola multilingüe

Apostem pels aprenentatges que faciliten la formació de ciutadans globals, capaços de comunicar-se amb altres llengües i d’entendre realitats diverses.

Intercanvis

Organitzem intercanvis amb escoles angleses i alemanes per facilitar el coneixement de la llengua i afavorir les relacions internacionals.

AICLE

En algunes matèries curriculars utilitzem com a llengua vehicular l’anglès per tal d’afavorir-ne l’aprenentatge.

Diploma Dual

És un projecte que permet que els nois i noies que ho desitgin, puguin iniciar a partir de 2n d’ESO els estudis del Batxillerat americà i obtindre la mateixa titulació que els alumnes nord-americans al acabar la High School.

Titulacions Cambridge

Facilitem la preparació per a les proves de nivell d’anglès.

Auxiliar de conversa nadiu

Facilita la comunicació oral dels infants i joves.

Educació per la salut

Promovem un estil de vida compromès amb l’entorn i amb la salut física i emocional.

Educació emocional

Ajuda als infants i joves a desenvolupar la seva autoestima, a gestionar les emocions i a desenvolupar habilitats de competències socials.

Educació afectiva i sexual

Es realitzen tallers per ajudar els joves a tenir comportaments i actituds lliures, responsables i respectuoses en les seves relacions afectives i sexuals.

Educació ambiental

Potenciem situacions d’aprenentatge en les que els alumnes interacciones amb l’entorn, prenen consciència dels problemes ambientals i de la necessitat de valorar els productes de proximitat.

Avaluar per aprendre

Avaluar per reconèixer allò que s’ha après i aprendre a partir dels errors buscant millorar constantment el procés d’ensenyament-aprenentatge.