frase

Col·legi Sant Ramon de Penyafort

video2

100 anys d'història del COL·LEGI SANT RAMON DE PENYAFORT

Vilafranca del Penedès (1889- 1999)

1889 , Els inicis

El Col·legi Sant Ramon de Penyafort, de Vilafranca del Penedès, és una institució docent de la qual n'és Titular laCongregació dels Fills de la Sagrada Família que esta profundament arrelada en la vida i la cultura vilafranquines. Al llarg de la seva història, des de la seva fundació, ha dut a terme, d'una forma gairebé ininterrompuda, la seva tasca docent, en favor d'una variada i nombrosa generació de gent de Vilafranca i dels pobles de la seva rodalia.

Recordar que el Col·legi Sant Ramon ja ha complert més de cent anys, implica, abans de tot, remuntar-se als seus orígens per a descobrir que, el juliol del 1887, un sacerdot de Vilafranca, Mn. Josep Vives, i un grup de pares de família - Srs. Manel Vidal, Ignasi J. Ràfols, Joan Via i Josep Avares - van associar-se per a fundar un Col·legi de 1ª i 2ª ensenyança (que actualment equivaldria al cicle complet d'Ensenyament Primari, Secundària i Batxillerat en el seu conjunt ) sota el patronatge de Sant Ramon de Penyafort (fill benemèrit de les terres del Penedès) i obrien les portes del Centre per primera vegada l'octubre d'aquell mateix any. Els seus objectius i propòsits coincidien, de forma global, amb els de nombrosíssimes fundacions amb finalitats socials nascudes arreu de la geografia catalana durant la segona meitat del segle passat, sota un perfil, un esperit i una inspiració netament catòlics, com a resposta al fet que precisament durant aquest mateix període, havien anat apareixent noves ideologies i tendències la influència de les quals, en els àmbits social, de la política, de les mentalitats, de la religió, etc., era cada vegada més evident.

 

Aquest incipient i sovint polèmic pluralisme de tendències, juntament amb la constatació de la gran escassetat de centres educatius de què patia el país, va portar nombroses persones d'Església - clergues, religiosos i laics - a preocupar-se per tal d'aportar un servei educatiu a una joventut que creixia en una societat que s'anava transformant, alhora que pretenien assegurar-li una sana educació catòlica, car veien en aquesta educació la garantia més eficaç per tal d'inculcar, "ja des de la més tendra infantesa", els valors emanats de l'Evangeli i els ensenyaments de l'Església amb l'objectiu final de regenerar "en cristià" la societat.

 

Tots els delers i els esforços dels promotors, en efecte, anaven orientats vers aquesta alta finalitat, després d'un discerniment de la seva pròpia situació contemporània a la llum de la fe i animats per un noble esperit apostòlic i de servei.

 

Escola cristiana

El Pare Manyanet és també un d'aquests homes d'Església. Ell, home del seu temps, va intuir i segurament degué constatar més d'una ocasió que, quan flaqueja una formació humana, intel·lectual i religiosa sòlides, la institució familiar trontolla; però a més a més, a la seva manera d'entendre, de la feblesa dels fonaments de la família se'n ressent el teixit social sencer. Aquesta intuïció, a la llum de la fe, va ser impulsada per Sant Josep Manyanet a la fundació de dues Congregacions religioses i a l'apertura de molts centres d'ensenyament. I aquí rau també el seu interès permanent en que el tipus d'educació impartida en els seus centres vagi més enllà de la mera "instrucció", és a dir, la pura i simple transmissió de coneixements i aprenentatge de tècniques. El Pare Manyanet no creia en la possibilitat d'una educació "neutra", que no comportés en si mateixa la transmissió d'uns valors precisos segons el criteri i el testimoni de vida del propi educador. Per això, ell insistia en que l'objectiu de l'educació és, per damunt de tot, la formació de persones i que això és possible, solament si es té cura no només de la formació intel·lectual sinó, sobretot, de "la del cor". I els valors que el Pare Manyanet proposa sembrar en el cor dels seus alumnes, són els que ens revela l'Evangeli en la Família de Natzaret.

Quasi contemporàniament a l'apertura del Col·legi Sant Ramon de Penyafort, els seus promotors inicials abans esmentats van entrar en contacte amb el Pare Manyanet per tal que ell i els seus religiosos es fessin càrrec d'aquell nou centre i asseguressin així "una educació eminentment catòlica". El dia 19 de juliol del 1889, el Pare Manyanet va firmar les bases per a la direcció i l'administració del Centre, tot cercant solament "la glòria de Déu i el profit temporal i espiritual dels veïns de Vilafranca i la seva comarca". L'octubre d'aquell mateix

any, quedava oberta la matrícula del Col·legi sota la direcció dels familiarment anomenats "Pares de la Sagrada Família".

Una petjada a Vilafranca

El Col·legi estava situat en el "grandiós i magnífic edifici amb oratori, patis, hort i d'altres annexes, que el Marquès d'Alfarràs posseeix a Vilafranca; així tindrà el Col·legi la recomanable garantia de reunir les condicions prescrites per a la higiene i necessàries per a l'esbarjo i el desenvolupament físic dels seus alumnes".

 

Deu anys més tard, el Pare Manyanet va poder comprar l'edifici del Col·legi en propietat de la Congregació de Fills de la Sagrada Família, gràcies al mecenatge del bisbe de Vic, doctor Josep Morgades, fill de Vilafranca.

 

Els alumnes que assistien a les seves classes, entre pensionistes i externs, arribaren a ser més de tres-cents. El Pare Manyanet va fer-se present a Vilafranca en la presa de possessió i va seguir les primeres matriculacions amb viu interès. I el doctor Morgades contemplava, complagut i esperançat, els primers passos d'aquesta fundació.

Quan ara mirem en retrospectiva la tasca educativa duta a terme pel Col·legi Sant Ramon, és certament notable. Amb el pas dels anys, han crescut les llistes tant dels religiosos dedicats a l'ensenyament i dels professors que s'han anat incorporant a la tasca educativa del Col·legi, com dels seus alumnes. Només per evocar-ne alguns, esmentarem els PP. Ramon Llach, Narcís Sitjà, Antoni Samà, Joan Cuscó, Pere Sadurní, de talent reconegut i d'excel·lent pedagogia. És oportú recordar també el P. Martí Grivé, el qual, molts diumenges, després d'haver celebrat la santa missa de bon matí, s'enduia un grupet d'alumnes a fer excavacions d'arqueologia, mineralogia i botànica; la seva tasca i les seves investigacions foren el germen inicial de l'actual Museu de Vilafranca.

 

Amb l'adveniment de la Segona República Espanyola, el Col·legi fou requisat, però no va deixar de funcionar en la seva tasca docent. En acabar la Guerra Civil, amb moltes penalitats, però també amb moltes il·lusions, la Congregació reemprengué la direcció del Col·legi. Durant molts anys, comptà amb alumnes que estaven en règim d'internat, de mitja pensió i externs. L'internat va dissoldre's amb la implantació de I'E.G.B.

L'escola avui

Actualment, és un Centre concertat, adherit al Secretariat de l'Escola Cristiana de Catalunya, i comprèn dues línies, des del parvulari (P2) fins a 4t. d'ESO. El Claustre de Professors està compost per una cinquantena de membres.

 

Inspirat en l'Ideari pedagògic del P. Manyanet, malda per formar persones que se senten part activa en una gran Família, que és tota la Comunitat Educativa formada per la Comunitat Religiosa, els Professors, l'APA i les famílies, el personal no docent i l'alumnat.

 

Avui la societat ha canviat; tanmateix, la Comunitat Educativa és conscient que, a la base de la seva tasca haurà de mantenir-hi la fidel i clara transmissió dels mateixos valors i objectius que van impulsar al Pare Manyanet i als prohoms vilafranquins promotors del Centre, a fundar el Col·legi Sant Ramon. Perquè també avui, en vistes al demà, hom s'adona de la imperiosa necessitat de formar persones, emmotllades en els criteris de l'Evangeli, amb la suficient maduresa humana que fa capaç d'assumir compromisos i, tal com desitjava el Pare Manyanet, tot aprenent ja des de l'escola a ser família, a viure en família. L'estil de vida familiar és el tret més característic que el Pare Manyanet va deixar als seus centres; i en els nostres temps, encara continua revelant-se tot el valor pedagògic i la força profètica d'aquest llegat: Ser una gran família que promou, educa i protegeix tots els membres que la integren i que assumeix els valors de l'amor, el servei i la col·laboració reflectits per la Família de Natzaret com la seva pauta i el seu ideal.