L’Educació Secundària Obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys) és una etapa fonamental en el desenvolupament integral de l’alumne.
És un temps decisiu per construir una personalitat definida i una manera de situar-se en el món de cara al futur.
En les diferents matèries es desenvolupa el coneixement propi, l’educació emocional i la formació humana.
Pensem que en aquesta etapa l’acompanyament personal i el seguiment són bàsics, alhora que l’orientació professional i la participació en projectes socials també poden desenvolupar-se en el voluntariat.
El saber ser de l’alumne es promou sobretot des de les tutories. Treballem el saber fer i el saber conèixer-se des del treball acadèmic i l’exigència en el rendiment.
Tot això contribueix a un aprenentatge significatiu de qualitat. Aquest treball i exigència es van desenvolupant progressivament al llarg dels cursos, atenent als diferents ritmes d’aprenentatge, valoració de l’esforç i l’aprofitament personal, amb hàbits i metodologies adequades.

Som competents

Desenvolupem la capacitat per aprendre, identificar situacions problemàtiques i utilitzar els mètodes pertinents per a resoldre-les, potenciant la interacció i la comunicació, la integració dels coneixements escolars i socioculturals, la reflexió i el pensament crític.

Aprenentatge cooperatiu i projectes

Elaborem el currículum de manera que l’alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge amb metodologies com el treball cooperatiu, el treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes i l’ús de tecnologies.

Educació socioemocional

Apliquem un programa de competències socials que incorpora el treball dels factors cognitius, morals i del control emocional amb l’objectiu de millorar les relacions interpersonals dels alumnes, desenvolupant les capacitats de conèixer-se i controlar-se a si mateix i de posar-se en el lloc dels altres

Escola multilingüe

Afavorim l’ús habitual de la llengua anglesa amb la col·laboració de l’auxiliar de conversa nadiu impartint matèries com ciència i música en anglès i participant en els programes europeus d’intercanvi. Treballem l’alemany com a segona llengua estrangera.

Preparem pel present i pel futur

Oferim una formació de qualitat que respongui a les demandes socials i de l’entorn i garantim l’orientació i l’assessorament personalitzat a cada alumne per tal que pugui iniciar el seu projecte de vida.

Ens avaluem

Potenciem l’autoavaluació de l’alumne donat-li pistes, eines i moments de reflexió que els ajudin a corregir o potenciar processos per a la millora del seu aprenentatge.

Intel·ligències múltiples

L’ús de les IM permet arribar a tots els nens i nenes, que utilitzen les seves fortaleses o talents per aprendre i en milloren els punts més febles. Tots aprenem però no tots ho fem de la mateixa manera.

HORARIS AULES

SOM L'ESO

L'ESO EN ACCIÓ