frase

Col·legi Sant Ramon de Penyafort

video2

Està coordinat per la psicopedagoga del col·legi i també intervenen, els tutors i l’equip de direcció.

Objectius generals :

- Donar informació i assessorament a pares /mestres, sobre aspectes evolutius, pedagògics i de conducta.

- Detectectar el més aviat possible les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament personal que presenten els alumnes i assessorar possibles solucions.

- Coordinar i desenvolupar el programa de reeducació, conjuntament amb la logopeda que el centre disposa, orientat principalment a educació infantil i cicle inicial.

- Promoure la cooperació entre professors i pares. Fomentar i coordinar la relació entre ambdós a partir de programes específics.

- Coordinar actuacions amb serveis externs.

- Detectar, diagnosticar i orientar els alumnes amb dificultats , conjuntament amb els tutors .

- Aplicar proves de maduresa a alumnes de diferents etapes per tal de prevenir dificultats d’aprenentatge en el desenvolupament personal de l’alumne.

- Assessorar en l’elaboració de programes concrets adreçats a tot el grup classe.

- Elaborar material específic per treballar amb aquells alumnes que ho necessitin dintre o fora de l’aula.

- Col·laborar en el disseny , aplicació i avaluació dels programes individualitzats (PI).

- Coordinar l’elaboració i avaluació del pla d’acció tutorial per al conjunt d’alumnes d’ESO

- Impulsar un programa d’orientació que informi a alumnes i pares sobre les sortides acadèmiques que tenen , afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

- Participar en els claustres i reunions de professors.

Com contactar :

- directament via telefònica.

- fent la demanda directament al mestre-tutor.