L’Educació Secundària Obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys) és una etapa fonamental en el desenvolupament integral de l’alumne.
És un temps decisiu per construir una personalitat definida i una manera de situar-se en el món de cara al futur.
En les diferents matèries es desenvolupa el coneixement propi, l’educació emocional i la formació humana.
Pensem que en aquesta etapa l’acompanyament personal i el seguiment són bàsics, alhora que l’orientació professional i la participació en projectes socials també poden desenvolupar-se en el voluntariat.
El saber ser de l’alumne es promou sobretot des de les tutories. Treballem el saber fer i el saber conèixer-se des del treball acadèmic i l’exigència en el rendiment.
Tot això contribueix a un aprenentatge significatiu de qualitat. Aquest treball i exigència es van desenvolupant progressivament al llarg dels cursos, atenent als diferents ritmes d’aprenentatge, valoració de l’esforç i l’aprofitament personal, amb hàbits i metodologies adequades.

HORARIS AULES